Jak możemy Ci pomóc?

Zmiany w Prawie Konsumenc...

Zmiany w Prawie Konsumenckim

Dnia 25 grudnia 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta..

Dnia 25 grudnia 2014 roku weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta, dokonująca w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. W konsekwencji utraciły moc ustawy:

  • z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także

  • z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Nowa ustawa wprowadza liczne zmiany, które przedsiębiorcy muszą poznać, aby uniknąć negatywnych następstw niedostosowania zasad prowadzenia przez siebie działalności do omawianej regulacji. Konsumenci zaś powinni mieć świadomość, jakie prawa im obecnie przysługują, przy czym już w tym miejscu należy zaznaczyć, że do umów zawartych przed dniem wejścia w życie rzeczonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Zakres wprowadzonych zmian jest bardzo szeroki, a pośród nich do najważniejszych współcześnie, ze względu na rozpowszechnienie występowania w obrocie prawnym, zaliczyć wypada te, które dotyczą umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Na wstępie zasygnalizować należy, że wymogi i uprawnienia związane z umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa nie znajdują jednak zastosowania, jeżeli kwota do zapłaty nie przekracza 50 zł. Kolejno wskazać trzeba, że od dnia 25 grudnia 2014 roku konsument zyskał dodatkowy czas do namysłu. Przysługuje mu już nie 10, a 14 dni na odstąpienie od takich umów, a w sytuacji, gdy sprzedawca nie poinformuje konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy, termin ten wynosi aż 12 miesięcy, liczonych od upływu owego czternastodniowego terminu. W takiej sytuacji oprócz równowartości ceny towaru sprzedawca obowiązany jest również zwrócić koszty jego doręczenia, ale tylko do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Natomiast bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają już konsumenta, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść albo nie poinformował kupującego o konieczności ich poniesienia. Kupujący jest również odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował go o prawie odstąpienia od umowy. Na przedsiębiorcy ciążą zaś liczne i szczegółowe wymogi dotyczące udzielenia konsumentowi informacji i to nie tylko
w odniesieniu do umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Nieudzielenie owych informacji stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny.

Warto również wskazać na możliwe sposoby dochodzenia odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej. Jednym z nich jest uregulowana w Kodeksie cywilnym rękojmia za wady fizyczne lub prawne rzeczy, która dotychczas dotyczyła jedynie uczestników obrotu profesjonalnego. Obecnie stosuje się ją również dla obrotu z udziałem konsumentów, zamiast instytucji niezgodności towaru
z umową uregulowanej w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Drugą podstawą do składania reklamacji jest gwarancja. W tym wypadku zakres odpowiedzialności ustala jednak sam gwarant i przyznane konsumentowi uprawnienia nie są – tak jak w przypadku rękojmi – określone przepisami prawa, których nie można zmienić na niekorzyść konsumenta. Warto zatem skorzystać z gwarancji zasadniczo wtedy, gdy upłynął już czas, w jakim sprzedawca odpowiedzialny jest z tytułu rękojmi (co do zasady 2 lata od momentu wydania towaru, 5 lat w odniesieniu do nieruchomości). Gwarancja bowiem może, ale nie musi, zapewniać mniejszej ochrony niż ta, która wynika z rękojmi – na co należy każdorazowo zwracać uwagę.

Przytoczone powyżej przykłady to tylko część zmian wprowadzonych nową ustawą. Z biegiem czasu ujawnią się również problemy budzące wątpliwości konsumentów oraz przedsiębiorców, a związane z interpretacją postanowień i zwrotów ustawowych, dlatego też zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej w celu uzupełnienia informacji w tym zakresie.

Aleksandra Grabarczyk
Asystent prawny Kancelarii BCSP