Jak możemy Ci pomóc?

Reprezentacja w jednoosob...

Reprezentacja w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

W dzisiejszych czasach jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej.

W dzisiejszych czasach jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej. Taka forma prowadzenia działalności gospodarczej pozwala jedynemu wspólnikowi wpływać na całokształt działalności spółki oraz podejmować najważniejsze decyzje jednoosobowo. Jednakże jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w praktyce różni się od „typowej” (tj. w której występuje więcej niż jeden wspólnik) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod wieloma aspektami, w szczególności w zakresie reprezentacji na etapie jej powstawania, czyli w tzw. „organizacji”.

Kiedy zatem jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest na etapie „organizacji” i kto w tym czasie może ją reprezentować?

Odpowiedzi na powyżej postawione zapytanie, należy szukać w Kodeksie Spółek Handlowych, w którym zawarte są regulacje dotyczące funkcjonowania spółek handlowych, w tym także jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. W pierwszej kolejności uwagę należy zwrócić na art. 161 § 1 ksh, zgodnie z którym, z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Etap „organizacji” rozpoczyna się zatem w momencie powstania spółki, czyli zawarcia umowy spółki lub aktu założycielskiego w przypadku jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Okres ten trwa do momentu wpisania spółki przez właściwy sąd, prowadzący rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, do odpowiedniego rejestru.

A co z reprezentacją?

Co do zasady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji reprezentowane są przez Zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników, na co wskazuje § 2 powyższego przepisu. W przypadku jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w praktyce najczęściej zdarza się, że jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem Zarządu. W takim przypadku do reprezentacji jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji zastosowanie znajduje art. 162 ksh, który stanowi regulację szczególną w stosunku do art. 161 § 2 ksh. Zgodnie z jego treścią w spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego. Powyższy przepis należy rozumieć w taki sposób, że jedyny wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji nie może reprezentować jej, ani jako członek Zarządu, ani jako pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników. Każda czynność dokonana z naruszeniem powyższego przepisu jest czynnością nieważną.

Kto w takim razie może reprezentować jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji?

Najlepszym rozwiązaniem jest ustanowienie przez jedynego wspólnika, uchwałą lub w akcie założycielskim jeszcze na etapie zawiązywania spółki, Zarządu, w skład którego on sam nie będzie wchodzić, albo będzie wchodzić, lecz jego współdziałanie nie będzie konieczne do wykonywania reprezentacji spółki. Wspólnik może również powołać pełnomocnika lub prokurenta, którzy będą działali w imieniu spółki do momentu wpisania jej do rejestru przedsiębiorców.

Jakub Szymczak
Asystent prawny Kancelarii BCSP