Jak możemy Ci pomóc?

Trust cypryjski jako metoda tr...

Trust cypryjski jako metoda transferu kapitału

Czym jest TRUST? Sama nazwa przedmiotowego tworu prawnego kojarzy się..

Czym jest TRUST? Sama nazwa przedmiotowego tworu prawnego kojarzy się z angielskim  rzeczownikiem  TRUST czyli „ZAUFANIE”. W istocie korzenie tej instytucji sięgają prawa rzymskiego, a za jej pierwowzór można przyjąć instytucję powiernictwa. Jednakże TRUST w wersji najbardziej zbliżonej pojęciowo do wersji dzisiejszej narodził się w systemie prawa anglosaskiego.

TRUST ustala stosunek prawny pomiędzy trzema podmiotami: założycielem TRUSTU, jego powiernikiem oraz beneficjentem. Założyciel, będąc właścicielem pewnych aktywów, wnosi je do TRUSTU, powierzając powiernikowi władanie oraz zarządzanie nimi. Powiernik TRUSTU zarządza wniesionymi do niego aktywami w celu uzyskania pożytków przeznaczonych dla beneficjentów TRUSTU. Wbrew pozorom, Założyciel nie pozostaje bez wpływu na kształt inwestycji czynionych przez powiernika oraz zasady wydawania pożytków beneficjentom. Przede wszystkim TRUSTEM „rządzi” bowiem akt założycielski – statut, o którego treści decyduje jego założyciel (wyjątek stanowią TRUSTY  powołane w testamencie).

TRUST, mimo braku posiadania osobowości prawnej, może być właścicielem wszelkiego rodzaju aktywów, między innymi środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, podlegających ustawodawstwom różnych krajów, nieruchomości, a także ruchomości takich jak dzieła sztuki czy samochody.  Wyjątkiem w przypadku TRUSTU Cypryjskiego jest brak prawnej możliwości umieszczenia w nim nieruchomości położonych na terytorium Cypru. Umieszczanie aktywów w TRUŚCIE może następować za pośrednictwem spółki celowej, zarejestrowanej zgodnie z jurysdykcją miejsca położenia nieruchomości czy ruchomości, co w znacznej mierze ułatwia zarządzanie konkretnymi aktywami.

Powstanie i funkcjonowanie TRUSTÓW w ramach prawa cypryjskiego od 2012 roku regulowane jest w ramach ustawy International Trust Law of 1992 uzupełnionej przez akt Trustee Law, bazującej na brytyjskiej ustawie Trustee Act z 1925 roku.  W dniu 09 marca 2012 roku cypryjski Parlament uchwalił ustawę Law 20(I)/2012, która to zmodernizowała International Trust Law (69(I)/1992), uwzględniając wymagania dzisiejszej międzynarodowej gospodarki, w tym prawa i dyrektywy wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej. Pomimo atrakcyjności unormowań zawartych w International Law of 1992, po dwóch dekadach obowiązywania unormowania te dojrzały do wprowadzenia modernizacji, mającej na celu wyjaśnienie kwestii niejednoznacznych oraz usunięcie części ograniczeń i restrykcji.

Obecnie założenie TRUSTU w ramach prawa cypryjskiego uzależnione jest od spełnienia następujących wymagań: założyciel TRUSTU nie może być stałym rezydentem Cypru, co najmniej jeden z powierników TRUSTU musi być stałym rezydentem Cypru przez cały okres trwania TRUSTU, żaden z beneficjentów nie może być stałym rezydentem Cypru.

Założenie TRUSTU w ramach prawa cypryjskiego związane jest z wypełnieniem minimalnych wymagań formalnych. Wyjątkiem jest TRUST tworzony na podstawie testamentu. W tym konkretnym przypadku należy spełnić szczególne wymogi dotyczące sporządzania testamentów. TRUSTY utworzone za życia założyciela są zakładane w formie pisemnej poprzez nadanie aktu założycielskiego – statutu TRUSTU, stanowiącego oświadczenie woli jego założyciela.  W treści aktu założycielskiego założyciel może niemal dowolnie określić zasady, uprawnienia i ograniczenia dotyczące TRUSTU. Dla prawidłowego nadania statutu TRUSTU niezbędne jest uiszczenie opłaty skarbowej w stałej wysokości. Zaznaczyć należy przy tym, że wartość aktywów wnoszonych do TRUSTU pozostaje bez znaczenia dla wysokości uiszczanej opłaty.

TRUST cypryjski może zostać założony na okres do 100 lat i jest co do zasady nieodwołalny. Wyjątek od tej zasady stanowi zamieszczenie w akcie założycielskim TRUSTU jednoznacznych dyspozycji dotyczących możliwości i przyczyn odwołania TRUSTU.

TRUSTY organizowane w ramach prawa cypryjskiego od 2013 roku podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru TRUSTÓW. Rejestr ten zawiera następujące informacje: nazwę TRUSTU, nazwę i pełen adres każdego z powierników, datę założenia TRUSTU, datę ewentualnej zmiany prawa TRUSTU, jeżeli wcześniej TRUST ten podlegał prawu innego państwa, ze szczególnym wskazaniem na datę podległości prawu cypryjskiemu oraz datę upływu okresu, na jaki trust został założony. Dany TRUST figuruje w rejestrze jeszcze w ciągu 5 lat od dnia upływu okresu na jaki został założony, dnia odwołania TRUSTU bądź zmiany prawa właściwego dla TRUSTU.

Rejestr TRUSTÓW nie jest dostępny publicznie, ale jest udostępniany odpowiednim organom nadzoru. Każdy rezydent Cypru będący powiernikiem TRUSTU jest zobowiązany do: dostarczenia informacji ujawnianych w rejestrze trustów odpowiednim organom rejestrowym w ciągu 15 dni od dnia założenia TRUSTU bądź 15 dni od dnia zmiany prawa TRUSTU na prawo cypryjskie, informowania organów rejestrowych o zmianach w zakresie informacji ujawnionych w rejestrze w ciągu 15 dni od dnia ich zaistnienia, informowania organów rejestrowych o zakończeniu okresu trwania TRUSTU lub zmiany prawa TRUSTU na inne prawo niż prawo cypryjskie w terminie 15 dni od dnia zaistnienia jednego z powyższych zdarzeń.

Poza wyżej wymienionymi obowiązkami rejestrowymi brak jest innych obowiązków w zakresie rejestracji i sprawozdawczości TRUSTÓW cypryjskich.

Kolejną niewątpliwą zaletą Międzynarodowych Trustów Cypryjskich jest  to, że w praktyce niemal nie podlegają one opodatkowaniu na Cyprze. Większość dochodów TRUSTU podlega bowiem zwolnieniom podatkowym. W konsekwencji istnieje wiele możliwości wykorzystania TRUSTÓW do celów efektywnego planowania podatkowego.

TRUST Cypryjski sprawdzi się nie tylko jako narzędzie efektywnego planowania podatkowego. Przede wszystkim w praktyce stanowi on sposób ochrony aktywów zagrożonych utratą. Podkreślenia wymaga, iż wierzyciele założyciela TRUSTU mogą żądać unieważnienia TRUSTU przed Sądem właściwym dla TRUSTU, wykazując swoje pokrzywdzenie, jedynie w okresie dwóch lat od dnia wniesienia danego aktywu do TRUSTU. Rozwiązanie takie w znacznym stopniu utrudnia dochodzenie zaspokojenia z aktywu wniesionego do TRUSTU. TRUST Cypryjski doskonale sprawdza się również jako tzw. TRUST ochronny czyli narzędzie do rozporządzenia majątkiem na rzecz najbliższych w ramach rozporządzenia na wypadek śmierci. W takim wypadku wypłaty na rzecz beneficjentów można uzależnić np. od uzyskiwania pozytywnych wyników w nauce oraz zakreślić okres trwania TRUSTU do ukończenia przez beneficjentów określonego wieku.

Niniejsze opracowanie stanowi rezultat współpracy Kancelarii BCSP z zaprzyjaźnionymi zagranicznymi firmami prawniczymi. Wszystkie wyżej wymienione informacje dotyczące instytucji Międzynarodowego Trustu Cypryjskiego wynikają natomiast z doświadczeń powziętych w ramach realizowanych projektów. Jednocześnie niniejsza publikacja stanowi jedynie niewielki wycinek możliwości prawnych związanych z opisywaną instytucją. Stąd też zachęcamy Państwa do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej oraz zadawania szczegółowych pytań dotyczących przedmiotowej instytucji za pośrednictwem adresu e-mail Kancelarii.

Kinga Nowak
Aplikant adwokacki