działania optymalizacyjne – nawet gdy prowadzą do tworzenia jedynie sztucznych struktur – nie mogą być uznane za nadużywające prawo, jeśli stanowią rzeczywiste korzystanie z wolności traktatowych (w tym z wolności przedsiębiorczości).

wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Cadbury (sprawa C-196/04, Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd vs Commissioners of Inland Revenue)

Kancelaria Bobiński Cierpierski Schwartz i Partnerzy specjalizuje się w dokonywaniu audytu obecnych obciążeń podatkowych naszych Klientów oraz przede wszystkim znajduje rozwiązania ich skutecznej optymalizacji. Kancelaria zatrudnia oraz współpracuje ze specjalistami polskiego prawa podatkowego, ale również międzynarodowych aspektów prawno – podatkowych i form dokonywania operacji gospodarczych dopuszczonych przepisami prawa. Termin „optymalizacja podatkowa” to nic innego jak planowanie podatkowe oznaczające taki wybór struktury danej transakcji czy struktury korporacyjnej, celem którego jest zminimalizowanie obciążeń podatkowych wyłącznie w granicach obowiązujących przepisów prawa. Optymalizację podatkową należy całkowicie oddzielić od uchylania się od opodatkowania.

Warunkiem pełnej i skutecznej optymalizacji podatkowej musi być koordynacja planowania podatkowego we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorcy i co oczywiste winna być przeprowadzona przed dokonaniem planowanej transakcji. Zastrzeżenie to co do zasady nie dotyczy planowania struktur korporacyjnych (struktur holdingowych).

Działania planowania podatkowego przeprowadzane przez Kancelarię to m.in.:

 • Łączenie się spółek;
 • Zakupy inwestycyjne;
 • Optymalizacja w zakresie cen transferowych;
 • Optymalizacja w prawie Unii Europejskiej;
 • Spółka europejska;

Kancelaria Bobiński Cierpierski Schwartz i Partnerzy dzięki posiadanej wiedzy o sposobie opodatkowania zdarzeń gospodarczych w różnych państwach świata m.in. planuje te zdarzenia geograficznie w taki sposób aby osiągnąć efekt minimalizacji obciążeń podatkowych zgodnie z życzeniami Klientów. Działania podejmowane przez naszą kancelarię, mające charakter międzynarodowego planowania podatkowego, stanowią w pełni legalną możliwość korzystania z dostępnych instrumentów prawnych.

REJESTRACJA SPÓŁEK NA CYPRZE

W procesie optymalizacji podatkowej w oparciu o rozwiązania międzynarodowe tworzymy struktury korporacyjne przy uwzględnieniu m.in. rezydencji podatkowej Cypru lub Luxemburga. Na podstawie zawartych umów o wyłącznym partnerstwie wszelkie podatkowe struktury międzynarodowe tworzymy we współpracy z renomowaną Cypryjską Firmą Prawniczą, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim przedsiębiorcom – dla których minimalizacja kosztów w granicach prawa jest jednym z warunków osiągnięcia sukcesu na rynku – profesjonalną obsługę i wysoki poziom bezpieczeństwa. Cypr to oczywiście strategiczne miejsce międzynarodowego handlu, gdzie przecinają się szlaki handlowe Europy, Afryki i Azji, ale przede wszystkim miejsce obowiązywania systemu podatkowego najbardziej sprzyjającego celom planowania podatkowego spośród systemów podatkowych wszystkich państw należących do Unii Europejskiej.

Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura wyspy, system prawny oparty na prawie anglosaskim, wysoki standard usług specjalistycznych, niskie koszty utrzymania, bezpieczeństwo inwestycji oraz liczne korzyści podatkowe, czynią Cypr idealnym środowiskiem biznesowym dla działalności gospodarczej prowadzonej zarówno w Polsce jak i na świecie. Cypr to najniższa stawką podatku dochodowego w całej Unii Europejskiej (10 proc.), a ponadto system podatkowy obowiązujący na Cyprze przewiduje szereg innych preferencji podatkowych np. związanych z wypłatą dywidendy pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład struktury holdingowej. Nie sposób pominąć także i tego faktu, iż wykorzystanie spółki cypryjskiej daje prawo do skorzystania z przywilejów wynikających z zawartych przez Cypr 45 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również ze zwolnień podatkowych przewidzianych w dyrektywach unijnych. Nasza Kancelaria, przy planowaniu podatkowym często doradza wykorzystanie spółek cypryjskich w praktyce, gdyż przy odpowiedniej ułożonej strukturze można zminimalizować obciążenia podatkowe między innymi w zakresie:

 • wypłat z tytułu przeniesienia praw licencyjnych dokonywanych na rzecz spółki cypryjskiej – przy odpowiednio ukształtowanej strukturze można uniknąć opodatkowania podatkiem „u źródła” (lub zredukować jego wysokość) na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • wypłat dywidendy w ramach grupy spółek, albowiem dywidendy wypłacane przez zagraniczną spółkę na rzecz spółki cypryjskiej co do zasady są zwolnione na Cyprze od podatku dochodowego,
 • obrotu papierami wartościowymi, gdyż dochody z tego tytułu mogą być zwolnione z podatku dochodowego,
 • dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek holdingowych.

Standardowe formy korporacyjnej optymalizacji podatkowej

 • Optymalizacja podatkowa zysków z handlu międzynarodowego
 • Optymalizacja podatkowa zysków z usług pośrednictwa
 • Optymalizacja podatkowa zysków z handlu internetowego (e-commerce) oraz usług świadczonych zdalnie
 • Optymalizacja podatkowa zysku operacyjnego poprzez alokację części źródeł kosztów poza granicami Polski
 • Optymalizacja podatkowa procesu zbycia nieruchomości
 • Optymalizacja podatkowa przychodów z wartości niematerialnych i prawnych
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od zysków kapitałowych, w tym m. in.
 • Optymalizacja podatkowa dywidend
 • Optymalizacja podatkowa zysków z Giełdy Papierów Wartościowych
 • Optymalizacja innych inwestycji kapitałowych na rynku polskim (m.in. zbycie akcji bądź udziałów)